Home >> Tribal Dictionary

Tribal Dictionary

Abdomen: pet(Bengali), Peth(Chakma), Weng(Marma), Mu(Mro), Apik(Chak), Weng(Rakhaing)

Abdominal Gas: Mung(Chak),

After meal: Khawar par(Bengali), Khebar pare(Chakma), Chabigre(Marma), Homm chak-kung(Mro), Chabranako(Chak), Chalbrige(Rakhaing)

Afternoon: Dupur(Bengali), Dibuzzui (Chakma), Moyengde(Marma), Nitra(Mro), Min night(Chak), Ningkhra(Rakhaing)

Air: Batash(Bengali), Buiar(Chakma), Li(Marma), Nobar(Tripura), Li(Mro), Mung(Chak), Thil(Lushai), Thil(Bawm), Thri(Kheyang)

Anus: paiyu(Bengali), Punfok(Chakma), Khigrong(Marma), Lik-kua(Mro), Alohoon(Chak), Song(Rakhaing)

Arm: Bahu(Bengali), Bara(Chakma), Lamong(Marma), Bong(Mro), Tyndong(Chak)

Aromatic: Sugandha(Bengali), Tumbach(Chakma), Amohoye(Marma), Namuing(Mro), Kryongo(Chak)

Bac: Pith(Bengali), Pid(Chakma), Nakong(Marma), Kumolong(Mro), Akachan(Chak), Naowkung(Rakhaing)

Bad oddur: Achpenanghe(Chak),

Bark: Bakol(Bengali), Bagol(Chakma), Sapang khoyeing(Marma), Shingpik(Mro), Alak(Chak), Aakkheng(Rakhaing)

Before meal: Khawar age(Bengali), Khebar age(Chakma), Ch-hom-doron(Mro), Achamin(Chak), Masakhang(Rakhaing)

Belly: Pet(Bengali), Peth(Chakma), Weng(Marma), Mu(Mro), Apik(Chak), Weng(Rakhaing)

Big: Boro(Bengali), Dangor(Chakma), Agri(Marma), yolk(Mro), Buling(Chak), Aagri(Rakhaing)

Birth: Keheka(Chak)

Bitter: Tikto(Bengali), Tide(Chakma), Aa-kha(Marma), khak(Mro), Hadah(Chak), Khare(Rakhaing)

Bleeding: Roktasrub(Bengali), Lo jhorer(Chakma), Suikaere(Marma), wehok(Mro), Chepruhek(Chak)

Blue : Nil(Bengali), Nil(Chakma), Wowou(Marma), aarowa(Mro), Aowow(Chak), Aning(Rakhaing)

Body: Shorir(Bengali), Kaeya(Chakma), Thengkha(Marma), Basak(Tripura), Koho(Mro), Kengtha(Chak), Taksha(Lushai), Tak(Bawm), Sungdril(Pangkhoa), Pum(Kheyang)

Boils: Shiddha(Bengali), Uichchei(Chakma), Apru(Marma), aabodh(Mro), Tagi(Chak), Prochcho(Rakhaing)

Boldness: Kapurush(Bengali), Doreh-eyi(Chakma), khigrak(Marma), kampru(Mro), Thingkaen(Chak), Sigrachi(Rakhaing)

Bottle: Botol(Bengali), Bodol(Chakma), Plung(Marma), polang(Mro), Pellang(Chak), Palang(Rakhaing)

Bulb: Ranghu(Chak)

Chest: Buk(Bengali), Bug(Chakma), Rangfe(Marma), Vong-prang(Mro), Rung(Chak), Rafeng(Rakhaing)

Chestpain: Buk betha(Bengali), Bug pire(Chakma), Rang nare(Marma), Vong-prang-rao(Mro), Rungkanahe(Chak), Rafeng nare(Rakhaing)

Children: Sisoo(Bengali), Chigon guroo(Chakma), Omash(Marma), Myncha(Chak), Aashe(Rakhaing)

Chopped: Da; boti(Bengali) (Bengali), Tagol(Chakma), Da(Marma), Sorai(Mro), Da(Rakhaing)

Climber: Lota(Bengali), Ludi(Chakma), Aaeying(Marma), Rui(Mro), Aowowi(Chak), Ar(Rakhaing)

Cold: Thanda(Bengali), Zuro(Chakma), Amra(Marma), Roa(Mro), Chingheka(Chak), I(Rakhaing)

Colour: Rong(Bengali), rong(Chakma), Arong(Marma), Rong(Mro), Arong(Chak), rong(Rakhaing)

Conjunctivitis: Amishi(Chak)

Cough: kashi(Bengali), kash(Chakma), khroso(Marma), owk(Mro), Mah ha(Chak), khongchore(Rakhaing)

Crushed: Tah bymu(Chak)

Cultivated: Dekuga(Chak)

Cup: peyala(Bengali), Kap(Chakma), Bia(Mro), Khoa(Chak), Peylashe(Rakhaing)

Day: Din(Bengali), Din(Chakma), Rak(Marma), Nie(Mro), Uchchi(Chak), Ne(Lushai), Ne(Bawm), Ne(Pangkhoa), Hul(Kheyang), Ra(Rakhaing)

Dead: Mrittu(Bengali), Mora(Chakma), Ashi(Marma), Kong(Mro), Siskana(Chak), Chire(Rakhaing)

Delivery: Mukti(Bengali), Choran(Chakma), royeire(Marma), Jouke thamms(Tripura), Lot/Pay(Mro), Helere (Rakhaing)

Diabetes: Makhimi(Tripura), Ashkekena(Chak)

Diarrhoea; Rina(Mro)

Dysentery: Thai makhimi(Tripura), Muraowi(Mro), Bikahe(Chak)

Ear: Kan(Bengali), Han(Chakma), nna(Marma), Khonjun(Tripura), Poram(Mro), Akana(Chak), Nar(Rakhaing)

Earache: Kanpire(Chakma), Nna nare(Marma), Khojunshami(Tripura), Poramorao(Mro), Akana kenahe(Chak), Nar nare(Rakhaing)

Eat: Khawa(Bengali), Hebong(Chakma), Acha(Marma), Chami(Tripura), Pocha/Chami(Mro), Asa(Rakhaing)

Eight: Aat(Bengali), Aatto(Chakma), So(Marma), Kyaicha(Tripura), Royart(Mro), Achchack(Chak), Sy(Rakhaing)

Epiphyte: Young(Chak)

Eye: Chokh(Bengali), Chok(Chakma), Mechi(Marma), Mukho(Tripura), Mik(Mro), Amirk(Chak), Mit(Lushai), Mit(Bawm), Mik(Pangkhoa), Mik(Kheyang), Amik(Khumi), Maechi(Rakhaing)

Face: Mukh(Bengali), Mu(Chakma), Maeh na(Marma), Ng-khang(Tripura), Nor(Mro), Amay(Chak), Maena(Rakhaing)

Female: Mohila(Bengali), Mile(Chakma), Mima(Marma), Birok /Boroi(Tripura), Machiowa(Mro), Tochlong(Chak), Meichia(Lushai), Nunaow(Bawm), Nuna(Pangkhoa), Poto(Kheyang), Mima(Rakhaing)

Fever: Zor(Bengali), Zor(Chakma), Aafia(Marma), Lumi(Tripura), Kraow(Mro), Achaying(Chak), Affay(Rakhaing)

Finger: Angul(Bengali), Angul(Chakma), lakkhoing(Marma), Yakshoi(Tripura), Rotprum(Mro), That keong(Chak), Lasong(Rakhaing)

Five: Pach(Bengali), Pach(Chakma), Kaiba(Tripura), Tonga(Mro),

Flower: Ful(Bengali), Ful(Chakma), Peiypeng(Marma), Khum(Tripura), Paow(Mro), Apaeng(Chak), Pangpare(Lushai), Apar(Bawm), Kheipa(Kheyang), Pabong(Rakhaing)

Foot hill: Thengmuri(Chakma), Khoaeng(Marma), Jakorai(Tripura), Klingnik(Mro), Ata thok(Chak), Khrisong(Rakhaing)

Forehead: Kopal(Bengali), Kobal(Chakma), Nupuza(Marma), Koppha(Tripura), Kaow(Mro), Na-fu(Chak), Khreiy(Rakhaing)

Forest: Oronno/zangal(Bengali), Jhar(Chakma), To(Marma), Blong(Tripura), Kaowrong(Mro), Molii(Chak), Ramnuyi(Lushai), Tomang (Bawm), Teowluching(Kheyang), Ta(Rakhaing)

Four: Char(Bengali), Cher(Chakma), Le(Marma), Taibroi(Tripura), Tali(Mro), Prishu(Chak), Le(Rakhaing)

Fracture: Vanga(Bengali), Fyzzei(Chakma), Akko(Marma), kicickmi(Tripura), Teow(Mro), Peky-ny(Chak), Akke(Rakhaing)

Fruit: Fol(Bengali), Bathai Tripura), Weho(Mro), Ashih(Chak), Arah(Bawm), Khekh(Kheyang), Asri(Rakhaing), Oshi(Marma), Gula(Chakma)

Glass: Glas(Bengali), Goloch(Chakma), Golou(Marma), Goloh(Tripura), Kolot(Mro), Fying-thoa(Chak), Zila(Rakhaing)

Green: Sabuz(Bengali), ael(Chakma), farorong(Marma), Osing(Mro), Ang-owrong(Chak)

Hair: Chul(Bengali), Chul(Chakma), Chaibang(Marma), khany(Tripura), Cham(Mro), Ahumik(Chak), Sam(Lushai), Sam(Bawm), Sam(Pangkhoa), Lusum(Kheyang), Sema(Rakhaing)

Hand: Hat(Bengali), Hat(Chakma), Alah(Marma), Jakhtow(Tripura), Rot(Mro), Tu hu(Chak), La (Rakhaing)

Head: Matha(Bengali), Mada(Chakma), Agong(Marma), Mokhrokh(Tripura), Lo(Mro), aa-hu(Chak), Gaeng(Rakhaing)

Heard disease: Khakla-Rargmashguni(Tripura), Analing(Chak)

Heart: Hridoy(Bengali), Chit(Chakma), Chuik(Marma), Khakla(Tripura), Sak(Mro), Aa-chuk(Chak)

Herb: Birut(Bengali), Sthey(Tripura), Afangsa(Chak)

Herbal practitioner: Shera(Tripura), Shera(Mro), Kobiraj/boiddo(Chak)

Hill: Pahar(Bengali), Muro(Chakma), Tong(Marma), Hapong/hachi(Tripura), Hung(Mro), Tagho(Chak), Tang(Lushai), Khughung(Kheyang), Tong(Rakhaing)

Hill slope: Hama(Chakma), Tombraow(Marma), Tiasun(Mro), Aa-muk cha(Chak), Lugong(Rakhaing)

Hot: Gorom(Bengali), Groom(Chakma), Along(Marma), Tumi(Tripura), Ven(Mro), Ka-he(Chak), Apu(Rakhaing)

Hysteria: Lainthawmi(Tripura), Mow-meny(Mro), Mo-he(Chak)

Immature: Oparipakka(Bengali), Kaja(Chakma), Anung(Marma), Bosshi-kaiyakho(Tripura), Aa sing(Mro), Aa-ke sing(Chak), Aching(Rakhaing)

Indisation: Chaje-hukkui(Tripura), Terdoi(Mro), Amemipy(Chak)

Infection: Khoto(Bengali), Gha(Chakma), Ana(Marma), Khesha-shami(Tripura), Maa-rao(Mro), Aa-mying fryinghe(Chak), Ana(Rakhaing)

Inflorescence: Puspabinnas(Bengali), Boi-kown(Tripura), Pawcroi(Mro), Apaying mungsa(Chak)

Informants: Tathadata(Bengali), Khobor boieye(Chakma), Sadang posa(Marma), Teklahim(Mro), Sadangthaow(Rakhaing)

Insectbite: Pokar kamor(Bengali), Pug hamor(Chakma), Po kocha(Marma), Apu-sara keying yehe(Chak)

Insomnia: Thuina-muchwia(Tripura), -faeng-bo(Chak)

Interview: Shakkhatkar(Bengali), Pujor gorana(Chakma), Atuey khaengcha(Marma), Crawsunami-nugthlaimey(Tripura), Luntak(Mro), Ka-ta-he(Chak)

Irregular: Oniomito(Bengali), Oyahaphymi-oyahaphyta(Tripura), Athoathi-yama(Mro), Tatasa alanpo(Chak)

Itches: Khos, pachra(Bengali), Hychchena(Chakma), ayaha(Marma), Shakpra(Tripura), Rak(Mro), Kaehe(Chak), Yeabe(Rakhaing)

Itching: Motaimey(Tripura)

Jhum: Jhum(Bengali), Jhum(Chakma), Aa(Marma), Khep(Tripura), Owa(Mro), Ippra(Chak), Low(Lushai), Laow(Bawm), Loow(Kheyang)

Lake: Kain(Tripura)

Latex: Torukhir(Bengali), Koch(Chakma), Achi(Marma), blantoi(Tripura), Apun(Mro), Aanok(Chak), Achi(Rakhaing)

Leaf: Pata(Bengali), Pada(Chakma), Oroyk(Marma), Ly(Tripura), Aram(Mro), Atak(Chak), Nah(Lushai), Anah(Bawm), Shei(Kheyang), Aro(Rakhaing)

Leg: Pa(Bengali), Theng(Chakma), Akhi(Marma), Jatheikh(Tripura), Klong(Mro), Ataho(Chak), Khri(Rakhaing)

Lip: Thot(Bengali), Thut(Chakma), Nokhoing(Marma), Pushthoi(Tripura), Way(Mro), Astumla(Chak)

Lipblister: Oyk-khrawng(Tripura), crawpaw(Mro)

Liver: Zokrit(Bengali), Aseyi(Marma), Mukha(Tripura), Plong(Mro), Kae-tah(Chak)

Lung: Fusfus(Bengali), Mukhashbowng(Tripura), ashok(Mro), aa-chok (Chak)

Mad: pagol(Bengali), Paol(Chakma), Aru(Marma), Wayijamey(Tripura), Thu(Mro), Ru-he(Chak), Aru (Rakhaing)

Male: Purush(Bengali), Morot(Chakma), Okkae(Marma), Dharok(Tripura), Kochakowa(Mro), Tasalong(Chak), Mipa(Lushai), Mipa(Bawm), Mipa(Pangkhoa), Muto(Kheyang), Aowcha(Rakhaing) (Rakhaing)

Mature: Poripokka(Bengali), Badi(Chakma), Arang(Marma), Komoh(Tripura), Minkhak (Mro), Aming(Chak), Arang(Rakhaing)

Medicine: Owshodh(Bengali), Daru(Chakma), Chi(Marma), Miethi(Tripura), Chokhang(Mro), Chie(Chak), Chi (Rakhaing)

Menstruation: Koccha-climey(Tripura), Tikhiemi(Mro),

Mixture: Misra(Bengali), Mizellei(Chakma), Ar (Marma), Buhmay(Tripura), Olok(Mro), Ro-he(Chak), Aror(Rakhaing)

Morning: Sokal(Bengali), Beiennei(Chakma), Khorika(Marma), Aikhey(Tripura), Raow a(Mro), Apanghame(Chak), Chose(Rakhaing)

Mouth: Mukh(Bengali), Mu(Chakma), Paezah(Marma), Bukhuk(Tripura), Nor(Mro), Astum(Chak) , Mui(Lushai), Ka(Bawm), Mur(Pangkhoa), Oma(Kheyang), Maena(Rakhaing)

Mumps: Shaibawr(Tripura), Shaibawn(Mro), Pagetu-he(Chak)

Nail: Nokh(Bengali), Nokh(Chakma), Lahokme(Marma), Jaoska(Tripura), Rotme(Mro), Taming(Chak), Lase(Rakhaing)

Natural: Prakitrik(Bengali), Bollong(Tripura), Shewng-aaw(Mro)

New born: Ktha-achimey(Tripura), Phoa-shar(Mro)

Night: Ratri(Bengali), Reit(Chakma), Owie(Marma), Haw-owh(Tripura), War-ay(Mro), Nate(Chak), Hana(Lushai), Jan(Bawm), Zingly(Pangkhoa), Ejon(Kheyang), Nee(Rakhaing)

Nine: Noy(Bengali), Noy(Chakma), Koho(Marma) (Marma), Shokkup(Tripura), Toku(Mro), Tu-fu-su(Chak), Ko(Rakhaing)

Nose: Nak(Bengali), Nak(Chakma), nokhong(Marma), Kung(Tripura), Nakong(Mro), Ashkunoh(Chak), Askanho(Lushai), Nar(Bawm), Narkong(Pangkhoa), Naar(Kheyang), Hokto(Khumi)

One: Aek(Bengali), Aek(Chakma) (Chakma), Toho(Marma), Toho(Marma), Kaiha(Tripura), Lock(Mro), Chu-aa(Chak), Ty(Rakhaing)

Oral: Khonahong(Marma), Khonahong(Marma), Nuomi(Tripura), Kham(Mro)

Orange: Komla(Bengali), Komla(Chakma), Komlashi(Marma), Sombri(Tripura), Prondingoi(Mro), Rowk chusi(Chak)

Pain: Betha(Bengali), Ana(Marma), Sha-mi(Tripura), Raow(Mro), Kenehe(Chak), Nare(Rakhaing)

Parasite: Shuatankba(Tripura), Plobmey(Mro)

Paste: Kappei(Tripura), Kuyaiya(Mro), Ti-he(Chak)

Patient: Rogi(Bengali), Pirellei(Chakma), Rogase(Marma), Tahsha-mami(Tripura), Raowmia(Mro) (Mro), Rogse(Chak), Rogase(Rakhaing)

Plant: Gach(Bengali), Gach(Chakma), Mo-phang(Tripura), Ching(Mro), Fungfung(Chak), Thing(Lushai), Thing(Bawm), Thing(Kheyang), Apang(Rakhaing)

Pregnant: Gorvoboti(Bengali), Pedili(Chakma), Wengbo(Marma), Hognang(Tripura), Powmey(Mro), Suh-he(Chak), Wayna(Rakhaing)

Prostrate: Kawshuimi(Tripura), Krongkoi(Mro)

Rain: Bristi(Bengali), Jhor(Chakma), Mo(Marma), Owatui(Tripura), Owing(Mro), Hrang(Chak), Roa(Lushai), Roa(Bawm), Roay(Pangkhoa), Kho(Khumi)

Red: Lal(Bengali), Ranga(Chakma), Are(Marma), Kccha(Tripura), Ring(Mro), aa-sa-rong(Chak), Rire (Rakhaing)

Rheumatism: Kullucheingleng(Tripura), Kaw-buk-baw(Mro)

Rhizome: Kolloi(Tripura), aa-tok-sa(Chak)

Ripen: Kommon(Tripura), Amim(Mro), Aminghe(Chak)

River: Nodi(Bengali), Gang/chora(Chakma), Khang(Marma), Toima(Tripura), Aow(Mro), Pesi(Chak), Tiva(Bawm), Holong(Kheyang)

Root: Sheko(Bengali), Shingoor (Chakma), Amro(Marma), Jarung(Tripura), Aprun(Mro), Akray(Chak), Amray(Rakhaing)

Salt: Loban (Bengali), Nun(Chakma), Chaa(Marma), Chown(Tripura), Oycha(Mro), Ching(Chak), Cha(Rakhaing)

Scent: Sugandho(Bengali), Tumbach(Chakma), Motowmi(Tripura), Ashbe(Chak), Namuing (Mro)

Seed: Beez(Bengali), beeze(Chakma), Achiho(Marma), Mosloi-larumi(Tripura), Anuk(Mro), aa-tu(Chak), Achiho(Rakhaing)

Seven: Seven(Bengali), Sat(Chakma), Khonho(Marma), Kyshney (Tripura), Ronit(Mro), Khanah(Chak), Khony (Rakhaing)

Sex: Besaw(Tripura), Besaw(Tripura)

Sex debility: Besaw-kabbey(Tripura), Sree-rob(Mro)

Sex stimulant: Besaw-kobang(Tripura), Sree-khoth(Mro)

Sex organ: Loitoi(Tripura), Sree(Mro)

Shrub: Mophang-bandu(Tripura), Mophang-bandu(Tripura)

Six: Choy(Bengali), Choy(Chakma), Khow(Marma), Khaidok(Tripura), Torowk(Mro), Khro(Chak), Kraow (Rakhaing)

Skin: Chamra(Bengali), Cham(Chakma), Ari(Marma), Mukoh(Tripura), Pik(Mro), Alah(Chak), Ari (Rakhaing)

Skin disease: Chormorog (Bengali), Ari ana(Marma), Papeyh(Tripura), Pikroga(Mro), Ula-k(Chak), Ariana (Rakhaing)

Small: Choto(Bengali), Chigon(Chakma), Afowa(Marma), Stay(Tripura), Som(Mro), Apeysa(Chak), Angishe(Rakhaing)

Snakebite: Sapekata(Bengali), Sap khudon(Chakma), Mringkhoye(Marma), Sabbhushumi(Tripura), Ruachot(Mro), Mringkire(Rakhaing)

Soil: Mati(Bengali), Madi(Chakma), Ku (Marma), Ha(Tripura), Bon(Mro), Che(Chak), Laey(Lushai), Toal(Bawm), Dek(Kheyang), Kajog(Khumi)

Sour: Tok(Bengali), Hor(Chakma), Akkhoyeng(Marma), Kokhoi(Tripura), Sur(Mro), Rey(Chak), Srere(Rakhaing)

Spine: Machuh(Tripura), Chu(Mro), Amungsha(Chak)

Spit: Kuthoi(Tripura), Kria(Mro)

Spoon: Phaikhaw(Tripura), Hailing(Mro), Be-ba(Chak), B Ata(Rakhaing)

Stem: Kando(Bengali), Dhela(Chakma), Akhak ala(Marma), Akhak ala(Marma), aa-hak(Chak)

Stem pith; Bir bow(Tripura), Shing-ngng(Mro), aa-ne-fo(Chak)

Stipp: Akreheka(Chak)

Stomachache: Bohokshami(Tripura), Muraow(Mro)

Stone: Pathor(Bengali), Pathur(Chakma), Kak(Marma), Holong(Tripura), Hua(Mro), Talung(Chak), Lung(Lushai), Lung(Bawm), Lung(Kheyang)

Stool: Sikhao(Tripura), Si/chi(Chak)

Sugar: Chini(Bengali), Chini(Chakma), Sagafru(Marma), Chini(Tripura), Chini(Tripura), Sagra(Chak), Sagra(Rakhaing)

Sweet: Misti(Bengali), Mide(Chakma), Akkhiow(Marma), Kathoi(Tripura), Ding(Mro), Chehe(Chak), Aso(Rakhaing)

Swelling/Bruising: Mophong-achaimey(Tripura), Yok(shing), Ka-he(Chak)

Syrup: Mithimothoi(Tripura), Chekhangthoi(Mro), Ko-ow(Chak)

Tall: Lomba(Bengali), Lamba(Chakma), Ahre(Marma), Klaw(Tripura), Krow(Mro), Kar-hy(Chak), Are (Rakhaing)

Teeth: Bhuwa(Tripura), Ngun(Mro), aa-so-ba(Chak)

Ten: Dos(Bengali), Doch(Chakma), Cheho(Marma), Kaichi(Tripura), Homot(Mro), Che(Chak), Cheh(Rakhaing)

Tendril: Ludi(Chakma), Jastang(Tripura), Roieroth(Mro), aa-r(Chak) (Chak)

Thai: Japong(Tripura), Jathong(Mro), Atakab(Chak)

Thorne: Katagach(Bengali), Kada gach(Chakma), Chubang(Marma), Muisuphang(Tripura), Singchu(Mro), Mra(Chak)

Three: Tin(Bengali), Tin(Chakma), Sowng (Marma), Khaithan(Tripura), Chom(Mro), Sung(Chak), Sung(Rakhaing)

Throat: Kothowka(Tripura), Ngong(Mro)

Toe: Jatheijaksoi(Tripura), Khawkprang(Mro), Atanab(Chak)

Tongue: Moslai(Tripura), Dai(Mro), Aasali(Chak)

Tonic: Phamithi(Tripura), Chakhangyong(Mro)

Tonsillitis: Kethla(Tripura), Longpak(Mro), Pagre(Chak)

Toothache: Bhua-shami(Tripura), Yongraow(Mro), aa-saba-kenhe(Chak)

Top hill: Hapongucha(Tripura), Hongjuth(Mro), Tu-gowk(Chak)

Tree: Mopha-ng(Tripura), Shing(Mro), Fungfang(Chak)

Tuber: Muthoi(Tripura), Mawh(Mro)

Tumour: Hambara(Tripura), Thowaik(Mro), Ranghu(Chak)

Two: Dui(Bengali), Dui(Chakma), Hontho(Marma), Khainoi (Tripura), Pre(Mro), Nnaho(Chak), Nahoi(Rakhaing)

Unconscious: Oshocheton(Bengali), Vel nei(Chakma), Mishi(Marma), Talagna-nungla(Tripura), Tawcrubdoi(Mro), Moheka(Chak), Muire(Rakhaing)

Urine: Prosrab(Bengali), Mut(Chakma), Si(Marma), Stoi(Tripura), Yean(Mro), So-ha(Chak), Srere(Rakhaing)

Use: Bebohar (Bengali), Biomee(Tripura), Tong-a-mey(Mro), Sungsanga(Chak)

Valley: Upattaka(Bengali), Hakeccheing(Tripura), Hongcradom(Mro), Thaeng(Chak)

Violet: Kakhrang-ngsong(Tripura), Mirgtao paawrong(Mro)

Vomiting: Bomi(Bengali), Oglana(Chakma), Aeingre (Marma), Kallomey(Tripura), Huk(Mro), Owle(Chak), Aengre(Rakhaing)

Warm: Gorom(Bengali), Umuchchei(Chakma), Kothung(Tripura), Den(Mro), Kaheka(Chak), Apu (Rakhaing)

Water: Pani/jol(Bengali), Pani(Chakma), Ri(Marma), Tui(Tripura), Tui(Mro), Yeho(Chak), Tui(Lushai), Ti(Bawm), Tui(Kheyang), Hri (Rakhaing)

Weakness: Durbalata(Bengali), Bol poizzei(Chakma), Owhre(Marma), Phabaemey(Tripura), Kowak(Mro), Neoheka(Chak)

Weed: Agacha(Bengali), Stey(Tripura), Borcak(Mro), Nangno(Chak)

White: Sada(Bengali), Dhup(Chakma), Pofui(Marma), Kaphu(Tripura), Aak(Mro), Afro(Chak), Afru(Rakhaing)

Whole: Somosta(Bengali), Bekkan(Chakma), Akongcha(Marma), Sowai(Tripura), Bokbok(Mro), Chyngchuk(Chak), Akung (Rakhaing)

Wild: Bonno(Bengali), Jharbo(Chakma), Ta sa(Marma), Amuisadawa(Tripura), Kaowrongramchak (Mro), Meling(Chak), Tosra(Rakhaing)

Yellow: Halud(Bengali), Holodda(Chakma), Ow ow ong(Marma), Koromoh(Tripura), Suam(Mro), Ke-akung(Chak), Aowa (Rakhaing)


Like This Page