Home >> Ethnobotany Plants >> Part - X

Ethnobotany Plants Profile
Part - X

Search by Ethnobotany Plants Scientific Name
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  1. Xanthium strumarium L.
  2. Xanthosoma violaceum Schott
  3. Xylosma longofolia G. Forster
<< Previous | Next >>

Return to Ethnobotany Plants profile.


Like This Page